Příbuznost jazyků: 
Hypotetická makrorodina Borejských jazyků  
***THE ENGLISH VERSION IS BELOW THE IMAGES (Relatedness of languages: The hypothetical macrofamily of Borean languages)***
********************************************************************************************************************************************************************
My Amazon KDP e-books in English look for common roots of the oldest words (so far released: STONEHILL TOP MOUNTAINTALK CALL LANGUAGECUT AXE SAW FILEmore to come in the same series 123+ Words from the Proto-World).
********************************************************************************************************************************************************************

Z genů lze dnes vyčíst, že veškeré lidstvo má společné předky. Někteří najdeme společného předka v nedávné době, někteří dávno. Všichni ale máme společné předky a dnes už se dají konstruovat genealogické stromy různých linií předků (blíže o tom viz moje kniha Kdo jsme a odkud přicházíme. Netušené souvislosti hledání předků). Lze nejen konstruovat stromy linií, ale i jejich cestu po planetě. Podobné stromy mají také dnešní jazyky. Někde tam, kde se potkávají všechny linie předků všech lidí, musel existovat společný prajazyk, někdy zvaný Proto-Sapiens, Proto-World nebo prostě pralidština. Ta se postupně větvila. 
I v nejvzdálenějších, tj. subsaharských jazycích Afriky, najdeme sem tam některé slovo, které vykazuje podobnosti s jeho ekvivalentem ve většině jazyků světa. Zpravidla jde jen o denně používaná slova jako je táta, máma, voda, kámen a podobně. Většina slovní zásoby i gramatiky je však dnes už odlišná. Pokud tedy oddělíme nejvzdálenější africké subsaharské a australské jazyky, dostaneme o něco bližší hypotetickou skupinu tzv. Borejských jazyků (Borean languages), kde je podobností víc než jen několik.
Borejské, nostratické a eurazijské jazyky
Slovo borejské je odvozeno z řeckého slova pro sever. Tato skupina zahrnuje většinu jazyků světa a graficky vztahy mezi jednotlivými jazyky v ní znázorňují obrázky na této straně. V jejím rámci je pak konstruována o něco navzájem bližší podskupina jazyků nostratických (Nostratic languages) a ještě v jejím rámci zase o něco navzájem bližší skupina jazyků euroasijských (Eurasiatic languages). Členem euroasijské podskupiny je už naše - stoprocentně prokázaná - podskupina indoevropských jazyků, současně s makrorodinou altajskou (převážně turkické a mongolské jazyky, japonština a korejština), uralskou (ugrofinskou) atd. Blíže viz tři obrázky níže. Jsou zjednodušenou a mírně upravenou verzí této grafiky na stránce k borejským jazykům. Moje úpravy se týkají některých drobných chyb v původní grafice, např. nerozlišování hornolužické a dolnolužické srbštiny (první je podobnější češtině a druhá polštině, nejde z nich dělat jeden jazyk), a vynechání některých méně známých jazyků.
Kontroverze okolo makrorodin
Borejské jazyky je hypotetická skupina většiny světových jazyků, jejíž příbuznost se snažili navrhovat někteří jazykovědci (např. Sergej Starostin, jeho časová osaa jiní ji zcela popírají. Totéž platí i o makrorodině nostratické a dokonce i eurazijské a spory se vedou i o existenci altajské skupiny. 
Osobně na základě větší či menší znalosti asi patnácti různých jazyků o příbuznosti všech jazyků světa vůbec nepochybuji. Skutečný strom však mohl být odlišný od toho dosud konstruovaného. Například umístění baskičtiny může být chybné. Vzhledem k podobnostem ve slovní zásobě se mi zdá nepravděpodobné, že by baskičtina nepatřila do užší euroasijské makrorodiny. Je v ní příliš mnoho lexikálních podobností s jinými euroazijskými jazyky (např. prabaskické číslovky 1, 2, 3 jsou až neuvěřitelně podobné praaltajským rekonstrukcím, mnoho slov baskičtiny se podobá ugrofinským, japonským a dokonce i slovanským, a pravděpodobnost převzetí stovek základních (nejstarších) slov je mizivá. Z toho bych dovozoval vzdálenou větší příbuznost baskičtiny s makroaltajskou, indoevropskou i uralskou/ugrofinskou skupinou. 
Mluvení je starší než Homo sapiens sapiens
Lidé se nenaučili mluvit z ničeho do stavu používání jazyka na několika místech nezávisle na sobě, nedává to smysl jazykově, geneticky ani anatomicky. Jazyk nejspíš používali nejen lidé našeho druhu Homo sapiens sapiens, ale dokonce i neandertálci a denisované (oba druhy jsou rovněž předky nás všech). I ti měli anatomické předpoklady k mluvení a proto není důvod pochybovat, že mluvili. Jazyk tedy nejspíš bude starší fenomén než druh Homo sapiens sapiens. 
I přes jednotlivé nejistoty a možnosti odlišných napojení většina navrženého stromu borejských jazyků zřejmě dává smysl. Podle proponentů této teorie sem patří většina jazyků Evropy, Asie, severní Afriky a původních obyvatel obou Amerik. Vedle nostratické podskupiny sem patří podskupina dene-kavkazská, amerindiánská a austrická. Hypotetický společný borejský (boreánský) prajazyk mohl existovat někdy před 15 až 20 tisíci let někde na území Eurasie. Mohlo to být ale i hlouběji v minulosti. 
A teď již tři slíbené grafy, které na sebe navazují. Vytvořil jsem je v angličtině kvůli dvojjazyčnosti tohoto textu (anglický text je pod grafy).
KAREL MACHALA, 6/2017

Tree of languages - Hypothetic BOREAN MACROFAMILY * Strom jazyků - hypotetická BOREJSKÁ JAZYKOVÁ MAKRORODINA

Relatedness of languages: 
The hypothetical macrofamily of Borean languages
We are already able to read out of genes that the whole mankind has common ancestors. Some of us can find a common ancestor in not too distant past while others long time ago. But we all have common ancestors and it is possible today to constuct genealogical trees of various ancestor lines (more about this in my book in Czech language Who we are and where we come from. Unsuspected connections of the search for ancestors). We can not just construct trees of genealogic lines, but even their paths around the globe. 
The languages of today have similar trees. Some time ago where all lines of ancestors of all people meet, a common proto-language must have existed. This is sometimes called Proto-Sapiens or Proto-World. This proto-language gradually branched out. 
Even in the most distant, ie. Sub-Saharan languages of Africa, we can find some words showing similarities with equivalents in most languages of the world. These are usually words used every day, like daddymum, water, stone and similar. Most of vocabulary and grammar differs today, however. So if we separate off the most distant languages of Sub-Saharan Africa and Australian Aboriginal languages, we get a bit closer group of so called Borean languages, where there are more similarities than just a few.
Borean, Nostratic and Eurasiatic languages
The word Borean is derived from the Greek word for NORTH. This hypothetical macrofamily includes most languages of the world and the relationships of the individual languages and subgroups within it are graphically depicted in the above images. Within its framework, there is a narrower proposed macrofamily of the Nostratic languages and within its framework, an even closer group of Eurasiatic languagesEuroasiatic subgroup already includes our - 100% proven - subgroup or family of Indoeuropean languages, together with the Altaic, Uralic (Finnougric) macrofamily etc. More about this is in the three images above. They are a simplified and slightly improved version of this tree presented on the web concerning Borean languages. My adjustments take care of some minor errors in the original tree, e.g. where Upper Sorbian and Lower Sorbian are not distinguished and put simply as Sorbian. The first small language (small by the number of speakers today) is more similar to Czech while the other is more similar to Polish, it is not possible to put them as one language. I also omitted a few less well known languages.
Controversy around macrofamilies
Borean languages are a hypothetical group of most languages in the world, whose relatedness was proposed by some linguists (e.g. Sergey Starostin, his time axis) but others completely deny it. The same can be said about the Nostratic macrofamily and even about the Eurasian family. Disputes are being led about the existence of Altaic group of languages. 
Personally, based on better or less good knowledge of about 15+ very diverse languages, I have no doubts that all languages of the world are related and come from their common root in the deep past. The real tree, however, could be different from this constructed tree to some extent. For example, its placement of Basque may be erroneous. With regard to similarities in vocabulary it seems improbable to me that Basque would not belong to the narrower Eurasian macrofamily. There are too many lexical similarities with other Eurasian languages (e.g. Proto-Basque numerals 1, 2, 3 are almost unbelievably similar to their reconstructed Altaic counterparts, many basic words of Basque are similar to Finnougric, Japanese and even Slavic words, while probability of hundreds of basic (and the oldest) words being all borrowed is negligible. This is what makes me think there must be a narrower relatedness of Basque to Macroaltaic, Indoeuropean and Uralic/Finnougric group. 
Speaking is older than Homo sapiens sapiens
People did not start to speak out of nothing into the state of using language in many places independently on each other, it does not make sense linguistically, genetically nor anatomically. Most probably, language was used not just by our species of Homo sapiens sapiens, but even Neanderthals and Denisovans (both species are also ancestors of all of us). Even they had anatomical preconditions for speaking and this is why there is no reason to doubt that they spoke. Most likely, language is an older phenomenon that the Homo sapiens sapiens species. 
Despite individual uncertainties or possibilities of different connections, majority of the proposed tree of Borean macrofamily probably makes sense. According to proponents of this theory, it comprises most languages of Europe, Asia, northern Africa and original Native American languages of both Americas. Next to our Nostratic macrofamily, there are Dene-Caucasian, Amerind and Austric macrofamilies grouped together as Dene-Daic. A hypothetical common Borean proto-language could have existed sometimes around 15 to 20 thousands of years ago, somewhere in Eurasia. It could also have been much deeper in the past
The three connected images are depicted above between the Czech and English versions.
KAREL MACHALA, 6/2017